Dokumenti / obrazci

Pravilniki

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ

Publikacija

Obrazci

Opravičevanje izostankov od pouka

V skladu s 53. členom Zakona o OŠ morajo straši ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

Za opravičevanje izostankov lahko starši uporabite naslednji obrazec:
Opravičilo ali pisno opravičilo preko e-Asistenta

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Za napovedano odsotnost starši uporabite naslednji obrazec:

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Za daljši izostanek od pouka starši uporabite:

Letni delovni načrt

Izbor učbenikov, delovnih zvezkov ter ostalih gradiv za šolsko leto 2023/24

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2023/2024 si bodo učenci in učenke lahko brezplačno izposodili učbenike iz učbeniškega sklada. V izposojo bomo vse učence vključili avtomatično. Če izposoje ne želite, to pisno sporočite upravljalcu učbeniškega sklada preko razrednika, in sicer najkasneje do 18. 6. 2023. Če vašega podpisanega sporočila ne prejmemo do navedenega datuma, bo vaš otrok avtomatično vključen v izposojo.

Učbenike si učenci izposodijo pod pogoji, ki so navedeni v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov. Ob izteku posameznega šolskega leta morajo učenci učbenike, ki so last šole, vrniti nepoškodovane in urejene. Za poškodovan ali uničen učbenik se plača odškodnina, ki je določena v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov. Poskrbite za to, da bodo otroci dobljene učbenike zavili v papir in podpisali, pri vračanju pa morajo biti vsi učbeniki odviti, nepopisani in brez zapiskov.

Za nakup delovnih zvezkov in ostalih pripomočkov pri posameznih založbah ali knjigarnah se odločate sami. Prosimo vas, da vsi skupaj sledimo navodilom Zelene šole po zmanjšanju uporabe plastike in da zvezke, delovne zvezke in učbenike zavijete v papir in ne v plastične ovitke. Izbor učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin lahko vidite objavljene na spletni strani šole.

Za učence 1., 2. in 3. razreda učbenike in delovne zvezke kupi šola in jih prejmejo v septembru 2023.

Polhov Gradec, 12. 6. 2023

Skrbnica Učbeniškega sklada

Seznam potrebščin – matična šola

Seznam potrebščin – POŠ Črni Vrh

Seznam potrebščin – POŠ Šentjošt

Katalog informacij javnega značaja

https://ijz.si/katalogi/94-osnovna-sola-polhov-gradec

Poslovnik Sveta staršev

Accessibility