ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Zelo pomembno vlogo pa ima tudi na področju preventivnih dejavnosti.

Če imajo učenci in starši kakršnekoli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet, se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo vsak dan v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa po predhodnem dogovoru na e-naslov: mateja.zgonc-benkovic@guest.arnes.si ali po telefonu 059 082 657.

Učenci lahko šolski svetovalni delavki obiščejo med odmori, pred in po pouku, med prostimi urami, oziroma se dogovorijo za srečanje.

Prednostne naloge šolske svetovalne službe so:

1.Vpis šolskih novincev

Vpis otrok v 1. razred, ki v koledarskem letu dopolnijo 6 let, poteka v mesecu februarju. Pri vpisu je treba posredovati podatke o otroku ter podatke o starših. Poleg učencev iz našega šolskega okoliša vpisujemo tudi otroke, ki ne stanujejo v našem šolskem okolišu. Starši morajo vpis opraviti na osnovni šoli, kjer je njihov šolski okoliš. Izbrana šola naslovi vlogo za prepis, v kateri navede vse podatke o otroku in starših ter razloge za to. V skladu s pravili šola prepis omogoči ali zavrne. Šolanje pa se lahko na predlog staršev, zdravniške službe oz. odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen na vstop v šolo. Sledi obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo, ki ga ugotavlja psiholog s pomočjo testa, odločitev pa potrdi strokovna komisija (šolski zdravnik, svetovalna delavka ter vzgojitelj). Vpis od 2. do 9. razreda poteka skozi celo šolsko leto, če se učenec preseli v naš šolski okoliš.

2. Poklicna orientacija s predstavitvijo poklicev in srednjih šol

Poklicna orientacija usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitev o njihovi izbiri srednje šole. Vsakemu posamezniku omogoča, da spoznava  sebe, svoje osebnostne lastnosti, interese, umske, motorične in senzorične sposobnosti, ki pomembno vplivajo na izbiro poklica. Vsak učenec ima možnost, da se udeleži individualnega svetovanja oziroma pogovora s šolsko svetovalno delavko in se preizkusi v programu za odkrivanje poklicnih interesov Kam in kako. Karierno orientacijo izvajajo šolska svetovalna delavka in razredniki osmih in devetih razredov. Šola, v sodelovanju s še nekaterimi okoliškimi OŠ, organizira Tržnico poklicev – obsežno predstavitev srednjih šol, ki učencem omogočajo večji vpogled v program, ki jih zanimajo.

3. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

Zakon o osnovni šoli opredeljuje strokovno delo z nadarjenimi učenci. Gre za celoten postopek od evidentiranja nadarjenih učencev, identifikacije ter seznanjanja in pridobitve mnenja staršev. Pri odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci sodelujejo vsi strokovni delavci šole, šolska svetovalna služba in starši. Učenci lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, ki se izvajajo na šoli ali izven (npr. ekskurzija, tabor za nadarjene).

4. Učne težave in učenci s posebnimi potrebami

Če imajo otroci kljub dopolnilnemu pouku, dodatni razlagi pri pouku in rednem delu doma še vedno težave pri učenju, se lahko obrnete po pomoč na šolsko svetovalno službo, kjer se pogovorimo o možnostih pomoči za premagovanje težav. Posebno pozornost, občutljivost in odgovornost namenjamo učencem z učnimi težavami in jim želimo pravočasno nuditi ustrezno pomoč. Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami predvideva pet stopenj pomoči. Učencem po zakonu ZUOPPP-1 pripada dodatna strokovna pomoč. Delo s temi otroki zajema korekcijske vaje, razvijanje šibkejših in močnih področij ter pomoč pri usvajanju znanja in drugih spretnosti (grafomotorika, orientacija, branje, pisanje, računanje in razvijanje spretnosti načrtovanja in organizacija znanja). Pri delu izhajamo iz učenčevih potreb in spretnosti ter prilagajamo metode in oblike dela, hkrati pa se osredotočamo na socialno in čustveno področje otrokovega funkcioniranja. Dodatna strokovna pomoč (odpravljanje ovir in primanjkljajev ter svetovalna storitev) poteka v skladu z individualiziranim programom in načrtovanimi cilji. Strokovne delavke, ki izvajajo delo individualne in skupinske pomoči in dodatno strokovno pomoč, so: Darja Malovrh, Darja Plečnik Sojer, Barbara Kokot, Vesna Hlebec Štruc, Karina Beovič, Vita Kozjek, Urška Kadunc, in Petra Mrkun. Dosegljive so na telefonskih številkah 059 082 664 in  059 082 669. lahko pa se oglasite v pisarni za individualno in skupinsko pomoč in dodatno strokovno pomoč po predhodni najavi.

Učne težave se lahko pokažejo kot naslednje težave:

 • Lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave (specifične bralno-napisovalne težave, specifične učne težave pri matematiki, dispraksija, specifični primanjkljaji na področju jezika)
 • Učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti,
 • Učne težave pri učencih, ki počasneje usvajajo znanja,
 • Učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti,
 • Učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije,
 • Čustveno pogojene težave pri učenju (učne težave zaradi anksioznosti, učne težave zaradi depresivnosti)
 • Učne težave zaradi drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti,
 • Učne težave zaradi eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti

5. Delo na področju socialno-ekonomskih stisk

Šolska svetovalna služba pomaga pri reševanju socialno-ekonomskih stisk, informira in pomaga pri pridobivanju štipendij in subvencioniranju šole v naravi ipd.

Na Občino Dobrovo-Polhov Gradec v skladu z njihovimi razpisnimi pogoji lahko oddate tudi vloge za subvencioniranje šolske prehrane in  določene šole v naravi. Če pa se dogodijo izredni dogodki v družini, se za pomoč lahko obrnete tudi na Šolski sklad.

6. Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šolstvo, Center za socialno delo-Vič, Zdravstveni dom Vič-Rudnik, Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Zdravilišče Rakitna, Zavod za zaposlovanje, sosednje osnovne šole, srednje šole, Pedagoško fakulteto Koper, Ljubljana, Filozofsko fakulteto, Pedagoškim inštitutom …

7. Pomoč staršem nudimo

 • pri posvetovanju ob vstopu otroka v šolo,
 • v primeru vzgojnih in učnih težav otrok,
 • pri posvetovanju ob kritičnih situacijah v družini,
 • pri odpravljanju otrokovih razvojnih in vedenjskih in čustvenih težav ter stisk,
 • ali pa kot svetovalni pogovor.

Nasveti staršem pri učnih in vzgojnih težavah:
http://familylab.si
http://www.scoms-lj.si

https://www.drustvo-bravo.si/

https://www.zadusevnozdravje.si/center/center-za-dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov-brezovica/

8. Izobraževanje učencev, staršev in učiteljev  (preventiva in ozaveščanje)

Šolska svetovalna služba organizira različna predavanja in delavnice o aktualnih temah iz obdobja otroštva in adolescence, problemih zasvojenosti, preprečevanju različnih oblik vrstniškega nasilja, krepitvi duševnega zdravja in samopodobe, preprečitvi samomorilnega vedenja, varni rabi interneta  in preprečevanju prekomerne uporabe zaslonov ipd.  Skrbi za posredovanje novih informacij s področja vzgoje in izobraževanja. Po potrebi tudi sodeluje na roditeljskih sestankih.

Accessibility