Šolski sklad

Šola je ustanovila šolski sklad, iz katerega se financira dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financira iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, strošek za zviševanje standarda pouka, pomoč socialno šibkejšim in podobno. Sklad lahko pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor (UO), ki je imenovan za obdobje dveh let in je sestavljen iz treh predstavnikov šole, ki jih predlaga Svet šole, in štirih predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev.

  • 3 predstavniki strokovnih delavcev šole so: Urška Žagar, Katja Premrl, Tjaša Prek.
  • 4 predstavniki staršev so: Gregor Čuden, Špela Sečnik, Janez Kožuh, ……..
  • Predsednica je Urška Žagar.

UO v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s programom dela in Pravili šolskega sklada. Sredstva vodimo na posebnem evidenčnem računu zavoda. Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga ipd. mora UO upoštevati določila Zakona o javnih naročilih.

Upravni odbor obvešča Svet staršev in Svet zavoda:

  • o letnem programu dela šolskega sklada in o finančnem načrtu dvakrat letno, in sicer septembra in predvidoma marca (po obravnavi letnega poročila na seji Sveta zavoda),
  • o realizaciji letnega programa dela in o poslovanju Šolskega sklada,
  • o kazalcih, predpisanih s predpisi o finančnem poslovanju zavodov,
  • o ugotovitvah organov nadzora.

Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj.