ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Če imajo učenci in starši kakršnekoli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet, se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo. Starši se lahko v svetovalni službi oglasite vsak dan. V popoldanskem času se lahko oglasite po predhodnem dogovoru na e-naslov: albina.slabe@guest.arnes.si ali po telefonu 059082657.

Učenci naj izkoristijo čas med odmori, pred in po pouku, med prostimi urami, oziroma se dogovorijo za srečanje.

1. Vpis šolskih novincev
Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju. Pri vpisu je treba posredovati podatke o otroku ter podatke o starših. Poleg učencev iz našega šolskega okoliša vpisujemo tudi otroke, ki ne stanujejo v našem šolskem okolišu. Starši morajo vpis opraviti na osnovni šoli, kjer je njihov šolski okoliš. Izbrana šola naslovi vlogo za prepis, v kateri navede vse podatke o otroku in starših ter razloge za to. V skladu s pravili šola prepis omogoči ali zavrne. Vpis od 2. do 9. razreda poteka skozi celo šolsko leto, če se učenec preseli v naš šolski okoliš.

2. Poklicna orientacija s predstavitvijo poklicev in srednjih šol
Poklicna orientacija usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitev. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v sebi darove, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje. Vsak učenec ima možnost, da se udeleži individualnega svetovanja oziroma pogovora s šolsko svetovalno delavko in se preizkusi v programu za odkrivanje poklicnih interesov Kam in kako. Poklicno oziroma karierno orientacijo izvajajo šolska svetovalna delavka in razredniki osmih in devetih razredov.

3. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci
Zakon o osnovni šoli opredeljuje strokovno delo z nadarjenimi učenci. Gre za celoten postopek od evidentiranja nadarjenih učencev, identifikacije ter seznanjanja in pridobitve mnenja staršev. Pri odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci sodelujejo vsi strokovni delavci šole, šolska svetovalna služba in starši. Učenci lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, ki se izvajajo na šoli.

4. Učne težave in učenci s posebnimi potrebami
Če imajo otroci kljub dopolnilnemu pouku, dodatni razlagi pri pouku in rednem delu doma še vedno težave pri učenju, se lahko obrnete po pomoč na šolsko svetovalno službo, kjer se pogovorimo o možnostih pomoči za premagovanje težav. Posebno pozornost, občutljivost in odgovornost namenjamo učencem z učnimi težavami in jim želimo pravočasno nuditi ustrezno pomoč. Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami predvideva pet stopenj pomoči. Učencem po zakonu ZUOPPP-1 pripada dodatna strokovna pomoč. Delo s temi otroki zajema korekcijske vaje, razvijanje šibkejših in močnih področij ter pomoč pri usvajanju znanja in drugih spretnosti (grafomotorika, orientacija, branje, pisanje, računanje in razvijanje spretnosti načrtovanja in organizacija znanja). Pri delu izhajamo iz učenčevih potreb in spretnosti ter prilagajamo metode in oblike dela, hkrati pa se osredotočamo na socialno in čustveno področje otrokovega funkcioniranja. Dodatna strokovna pomoč (odpravljanje ovir in primanjkljajev ter svetovalna storitev) poteka v skladu z individualiziranim programom in načrtovanimi cilji. Strokovne delavke, ki izvajajo delo individualne in skupinske pomoči in dodatno strokovno pomoč, so: Albina Jerman Slabe, Darja Plečnik Sojer, Darja Malovrh, Barbara Kokot in Mateja Zgonc Benkovič. Dosegljive so na telefonski številki 05/9082664, lahko pa se oglasite v pisarni za individualno in skupinsko pomoč in dodatno strokovno pomoč po predhodni najavi.

Učne težave se lahko pokažejo kot težave pri:

 • pisanju – slaba avtomatizacija, neberljiva pisava, spuščanje in obračanje podobnih črk itd.,
 • branju – zamenjava in spuščanje glasov, črkovanje, odpor do branja ipd.,
 • računanju – zamenjava računskih operacij, slabša avtomatizacija poštevanke, težave pri usvajanju pravilnih postopkov,
 • okorni grafomotoriki,
 • slabemu pomnenju,
 • moteni koncentraciji in slabši pozornosti.

5. Regresiranje šolske prehrane (malice, kosila, šola v naravi)
Vloge oddajte na Občino Dobrovo-Polhov Gradec v skladu z njihovimi razpisnimi pogoji. Če pa se dogodijo izredni dogodki v družini, se za pomoč lahko obrnete na Šolski sklad.

6. Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šolstvo, Center za socialno delo-Vič, Zdravstveni dom Vič-Rudnik, Zdravilišče Rakitna, CIPS, Zavod za zaposlovanje, sosednje osnovne šole, srednje šole, Pedagoško fakulteto Koper, Ljubljana, Filozofsko fakulteto, Pedagoškim inštitutom …

7. Pomoč staršem:

 • pri posvetovanju ob vstopu otroka v šolo,
 • v primeru vzgojnih in učnih težav otrok,
 • pri posvetovanju ob kritičnih situacijah v družini,
 • razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih in vedenjskih težav ter stisk,
 • ali pa samo svetovalnem pogovoru.
 • Nasveti staršem pri učnih in vzgojnih težavah:
  http://familylab.si
  http://www.scoms-lj.si
  http:/www.drustvo-bravo.si/